Tampere linna (Soome) ja Tartu linna (Eesti) Sõpruslinnaleping

Tampere ja Tartu vahel on arendatud koostööd alates 10. aastast. Sellest ajast on kahe linna ametlike esindajate kohtumised olnud regulaarsed.

Nimetatud kohtumiste eesmärgiks on olnud aidata kaasa vastastikusele mõistmisele ja sõprussidemete loomisele Tampere ja Tartu elanike vahel.

Juba enne esimest Tampere ja Tartu ametlike delegatsioonide kohtumist 10. aasta oktoobris olid loodud koostöösidemed mõlema linna ülikoolide, teatrite, üksikute ettevõtete ning organisatsioonide vahel. Et koostöösuhted selgepiirilisemaks muuta, kirjutati 13. septembril 11 Tartus alla kahe linna vaheline koostööprotokoll aastateks 1991–1992.

Kooskõlas nimetatud koostööprotokolliga on Tampere ja Tartu vaheliste sidemete kandepind laienenud – ellu on viidud rida ühisprojekte hariduse, kultuuri, spordi, tervishoiu ja keskkonnakaitse alal ning huvi koostööks on väljendanud ka mitmed teised eluvaldkonnad.

Tuginedes eelpooltoodule ja kinnitades, et Tampere ja Tartu omavalitsused tegutsevad eesmärgiga toetada ja laiendada tekkinud kontakte ning leida uusi võimalusi koostöösuheteks, on kahe linna esindajad otsustanud alla kirjutada käesoleva lepingu, millega Tampere ja Tartu kuulutatakse ametlikult sôpruslinnadeks.

Sõpruslinnade lepingu juhtmõtteks on omavalitsuste kohustus töötada ametiasutuste, organisatsioonide, ettevõtete ja üldsuse lailadase toetuse võitmise nimel.

Käesoleva lepingu eesmärkide saavutamisel on abiks ühiselt välja töötatud koostööprotokollid. Nimetatud koostööprotokollid sisaldavad neid ühisprojekte, õppekülaskäike, delegatsioonide vahetusi, mille suhtes pooled kokku lepivad.

Samal ajal peavad pooled toetama igasuguseid spontaanseid algatusi sidemete loomiseks Tampere ja Tartu elanike ja organisatsioonide vahel.

Käesoleva lepingu kohaselt fikseeritud koostöösidemed toovad kaasa vastastikuseid majanduslikke kohustusi. See tähendab, et lepingujärgsete vahetuste korral kumbki linn kannab lähetamiseks vajalikud reisikulud oma riigi piirides ja vastuvõetava poole ülalpidamiskulud maal viibimise ajal, kui teisiti pole kokku lepitud. Võimaluse korral hõlmab see kohustus ka koostöös osalevaid organisatsioone ja institutsioone.

Sõprsulinnade koostöökeelteks on soome ja eesti keel, abikeelena võib kasutada inglise keelt. Tõlke suhtes lepitakse kokku igal üksikul juhul earldi, kui see leitakse vajalik olevat.

Leping on koostatud kahes eksemplaris soome ja eesti keeles, kusjuures mõlemad tekstid omavad võrdset kehtivust.

Tampereen kaupungin (Suomi) ja Tarton kaupungin (Viro) ystävyyskaupunkisopimus

Tampereen ja Tarton välillä on kehitetty yhteistyötä vuodesta 10 alkaen. Siitä lähtien on säännöllisesti järjestetty kaupungin virallisten edustajien tapaamisia.

Mainittujen tapaamisten tavoitteena on ollut edistää yhteisymmärrystä ja ystävyyssuhteita Tampereen ja Tarton kaupunkien välillä.

Jo ennen ensimmäistä Tampereen ja Tarton virallisten valtuuskuntien tapaamista lokakuussa 10 oli käynnistynyt yhteistyö molempien kaupunkien yliopistojen, teatterien, muutamien yritysten ja järjestöjen välillä. Yhteistyön lujittamiseksi allekirjoitettiin Tartossa 13. syyskuuta 11 kaupunkien välinen yhteistyöpöytäkirja vuosille 1991–1992.

Mainitun yhteistyöpöytäkirjan tuloksena ovat Tampereen ja Tarton väliset kontaktit lisääntyneet. Yhteisprojekteja on toteutettu koulutuksen, kulttuurin, urheilun, terveydenhuollon ja ympäristönsuojelun alalla. Useiden muidenkin alojen edustajat ovat ilmaisseet kiinnostuksensa yhteistyötä kohtaan.

Edelliseen nojautuen ja vakuuttaen, että Tampereen ja Tarton kaupunginhallitusten toiminnan tavoitteena on tukea ja laajentaa jo syntyneitä kontakteja sekä löytää uusia mahdollisuuksia yhteistyön edistämiseksi, ovat kaupungit päättäneet allekirjoittaa tämän sopimuksen, jolla Tampere ja Tartto julistetaan virallisesti ystävyyskaupungeiksi.

Ystävyyskaupunkisopimuksen perusajatuksena on sopimuksen osapuolten velvollisuus toimia laitosten, järjestöjen, yritysten sekä suuren yleisön laajan tuen saavuttamiseksi yhteistyölle.

Tämän sopimuksen tavoitteet toteutetaan yhdessä laadittujen yhteistyöpöytäkirjojen avulla. Pöytäkirjoissa sovitaan yhteisistä projekteista, opintomatkoista ja valtuuskuntien vaihdoista.

Samalla osapuolet edistävät aloitteita kontaktien luomiseksi ja syventämiseksi Tampereen ja Tarton kaupunkien asukkaiden välillä.

Tässä sopimuksessa esitetty yhteistyö perustuu molemminpuolisiin taloudellisiin sitoumuksiin. Molemmat kaupungit vastaavat matkakustannuksista maansa rajojen sisällä sekä vastaanotettavien ylläpidosta sopimuksessa määritetyllä tavalla, ellei muuta ole erikseen sovittu. Tätä samaa periaatetta suositellaan myös yhteistyöhön osallistuville järjestöille ja laitoksille.

Ystävyskaupunkien yhteistyö tapahtuu suomen ja viron kielellä, apukielenä voidaan käyttää myös englantia. Tulkkauksesta sovitaan tarvittaessa joka kerta erikseen.

Sopimus on laadittu kahtena kappaleena suomen ja viron kielellä, molemmat tekstit ovat yhtä päteviä.